Bench Mark

INDEX

HDBENCH Ver 2.610 HDBENCH Ver 3.22 Super ƒÎ

Electronic Life


¡ HDBENCH Ver 2.610

@ Spec ALL CPU VIDEO DISK Memory
•‚“®¬”“_ ®”
‰‰ŽZ
‹éŒ` ‰~ Text Scroll Direct
Draw
Read Write
Vision 486SL 66MHz
/8MB/8bitColor
916 66 2346 1029 215 940 52 4 1330 1355 1011
486SL 66MHz
/8MB/24bitColor
662 68 2353 186 102 122 8 0 1215 1241 1002
486SL 66MHz
/16MB/8bitColor/Co
915 244 2352 1052 216 951 52 4 1219 1239 1121
486SL 66MHz
/16MB/24bitColor/Co
683 241 2349 186 102 123 8 0 1219 1238 1098
Vision‰ü
‚P†‹@
Pentium 200MHz
/64MB/8bitColor
4103 11690 12344 2084 588 2849 34 0 1625 1609 11460
Pentium 200MHz
/64MB/16bitColor
4644 11688 12344 5253 2118 3306 50 7 1171 1223 11457
Vision‰ü
2†‹@
Clelron 466MHz
/64MB/24bitColor
13066 37920 30085 14760 2084 8744 110 10 5604 5226 23745
Clelron 490MHz
/64MB/24bitColor
13739 39725 31523 15590 2331 9251 117 11 5956 5422 24856
Clelron 525MHz
/64MB/24bitColor
14781 42577 33782 16886 2521 9985 127 11 6500 5874 26658
Vision‰ü
3†‹@
Pentium 200MHz
/64MB/24bitColor
4516 11472 12325 2861 2627 1348 18 3 2758 2720 11314
Pentium 200MHz
/64MB/16bitColor
5614 11472 12326 7104 5334 3135 33 4 2776 2736 11309
Pro-400S PentiumII 400MHz
/128MB/32bitColor
9840 32479 25764 3843 2356 2469 15 5 4614 7185 20953
PentiumII 400MHz
/512MB/32bitColor
10891 32322 25617 3834 2410 2468 15 5 10778 9687 20913
Original PC Celeron 800MHz
/512MB/32bitColor
26366 64773 50817 51155 9756 27237 222 49 3229 3739 40334
Celeron 920MHz
/512MB/32bitColor
29075 74373 59022 51162 12997 27238 222 49 3625 3966 46338
Pentium4 2.4BMHz/512MB 64902 83403 86975 16945 22850 32346 178 59 46757 29766 43208

Co : Co Processor

¡ HDBENCH Ver 3.22A*Ver 3.3

@

Spec

ALL CPU Memory VIDEO DISK
Integer Float Read Write Read
&Write
Direct
Draw
Rect-
angle
Text Ellipse BitBlt Read Write File
Copy
Vision‰ü
2†‹@
Clelron 466MHz
/64MB/24bitColor
6212 18810 19765 6092 4296 8586 10 9727 10110 1133 28 5450 5045 1266
Clelron 490MHz
/64MB/24bitColor
6415 19703 20702 5181 4392 8781 11 10183 10600 1191 29 5580 5324 1241
Clelron 525MHz
/64MB/24bitColor
7001 21113 22187 7161 5056 10030 11 11112 11510 1293 31 6012 5557 1453
Vision‰ü
3†‹@
Pentium 200MHz
/64MB/24bitColor
2766 7704 5837 2579 5221 5612 3 2383 1952 1491 8 2731 2665 1015
Pentium 200MHz
/64MB/16bitColor
3106 7704 5837 3321 5221 5611 4 4972 3967 2994 14 2746 2673 1018
Pro-400S PentiumII 400MHz
/128MB/32bitColor
6687 16085 16902 7417 10541 1457 5 2955 3568 1218 9 7369 6821 3879
PentiumII 400MHz
/512MB/32bitColor
8330 16052 16869 8166 10493 12571 5 2954 3576 1315 9 11524 10790 5153
ƒ`ƒƒƒ“ƒhƒ‰II MMX Pentium 233MHz/96MB/24bitColor 4185 10068 7717 4909 3578 3978 1 1766 3743 1613 10 5134 5353 2698
PCG-SR1C/BP Celeron 500MHz/128MB/32bitColor 11006 20090 21110 10508 10546 12584 10 17198 23769 3014 239 14045 9941 4913
PCG-SR9G/K PentiumIII 700MHz/256MB/32bitColor 12428 31839 31722 12286 11049 20063 9 11580 11562 4576 54 16410 13613 1524
*PCG-U1 Transmeta Crusoe TM5800
867MHz/256MB/32bitColor
11368 30123 21182 22776 12689 24765 19 12385 7350 3352 140 13294 12421 1224
Transmeta Crusoe TM5800
867MHz/384MB/32bitColor
11223 30133 21169 21291 13000 25591 19 12597 7504 3430 136 14391 10426 1207
*Original PC Celeron 800MHz/512MB/32bitColor 11143 32129 33761 9514 10444 15965 49 30318 28337 5160 202 6734 6669 543
Celeron 800MHz/512MB/32bitColor
IAA
14065 32189 33820 11259 11058 16362 50 30723 28779 5371 206 12099 11033 7295
Celeron 920MHz/512MB/32bitColor 12988 36892 38768 12845 12077 18416 49 31568 29585 6035 200 7749 7242 3498
Pentium4 2.4BGHz/512MB
/MX400
38485 54436 91612 112042 54147 114846 59 38112 18585 10760 176 48877 32756 3942
Pentium4 2.4BGHz/512MB
/FX5600
34801 54920 91962 111827 53533 121036 59 55760 30154 10740 530 15454 28491 9005
Pentium4 3.0GHz/1GB 57178 152714 174744 236850 93286 176381 59 15976 14852 6880 421 37222 40943 4019
Pentium4 3.0GHz/1GB/GeForce6600 58210 151871 174653 246680 94770 179301 59 33800 36145 10560 818 38081 33084 3853
Pentium4 3.0GHz/1GB/GeForce7600 58091 152156 174646 249138 100146 188415 37 28488 43730 11580 2199 31810 29509 4440
E6600 2.4GHz/4GB/GeForce7600 82151 344256 227733 187391 143256 286617 59 48200 54674 16840 1562 50368 43121 3205
Q6600 2.4GHz/4GB/GeForce7600 128049 689853 456366 358604 184677 382156 59 22259 41741 11540 1579 48530 31959 3458

IAA : Intel Application Accelerator

¡ Super ƒÎ

@

Vision‰ü
‚P†‹@

Vision‰ü
2†‹@

Pro-400S

ƒ`ƒƒƒ“ƒhƒ‰II

PCG-SR1C
/BP

PCG-SR9G
/K

PCG-SR9G
/K

Original PC

Pentium 200MHz
/64MB
486SLC 66MHz
/8MB
Celeron 466MHz
/64MB
Celeron 525MHz
/64MB
PentiumII 400MHz
/128MB
PentiumII 400MHz
/512MB
MMX Pentium 233MHz
/96MB
Celeron 500MHz
/128MB
PentiumIII 700MHz
/256MB
Crusoe TM5800
867MHz
/256MB
Celeron 800MHz
/512MB
Celeron 920MHz
/512MB
Pentium4 2.4BMHz
/512MB
‚P.‚U–œŒ…  06•b 2 21•b  02•b  01•b  02•b  02•b 0 05•b  01•b  01•b 02•b 01•b 01•b 0•b
‚R.‚Q–œŒ… 13•b @  04•b 03•b  05•b  05•b  11•b  04•b  02•b 03•b  02•b 02•b 1•b
‚U.‚T–œŒ… 29•b @ 13•b  11•b  11•b  11•b  27•b  10•b  5•b 6•b  06•b 05•b 2•b
‚P‚R–œŒ… 01•ª 09•b @ 35•b  30•b  25•b  24•b 01•ª 05•b  22•b  13•b 14•b 16•b 14•b 5•b
‚Q‚U–œŒ… 02•ª 43•b @ 01•ª 26•b 01•ª 15•b  58•b  56•b 02•ª 37•b  49•b 34•b 37•b 42•b 36•b 12•b
‚T‚Q–œŒ… 06•ª 22•b @ @ 03•ª 03•b 02•ª 22•b 02•ª 10•b 06•ª 17•b 01•ª 51•b 01•ª 20•b 01•ª30•b 01•ª 33•b 01•ª 26•b 29•b

Index Electronic Life